mua gỗ nguyên liêu

Quy chế gỗ EU và công ước CITES

Năng lượng, Môi trường và Tài nguyên PP EER  
LỜI GIỚI THIỆU 
Bài viết này xem xét mối tương quan giữa Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật
hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES - Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) và Quy chế Gỗ của EU (EUTR- European Union Timber
Regulation). Văn bản này cung cấp các thông tin cơ bản cho một hội thảo về CITES và EUTR tại
Chatham House ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2013, nhằm các mục đích sau: